طراحی و اجرا

طراحی و اجرای زیباترین سازه ها. نکته مهم در اجرا بخصوص در مساجد ناهماهنگی طرح های اجرائی است که به هر دلیل در فواصل زمانی اجرا شده است. وجود طرح مشخص این نقیصه را از بین می برد.